دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
 ورود
نام کاربری:  
کلمه عبور:  
 
کلمه عبور را فراموش کردم
عضویت در سایت
 
  واژه نامه EBM

Absolute Risk Reduction

تفاوت ميزان وقوع بيماري ( يا موضوع مطالعه) در گروه كنترل  CER) ) و گروه مورد مطالعه ( EER) عبارت است از:ARR=CER-EER       

Event Rate

نسبت افرادي كه بيماري ( يا موضوع مورد مطاتعه ) در آنها وجود دارد ( يا به وقوع پيوسته است) به كل افراد همان گروه . اين نسبت در گروه كنترل تحت عنوان اختصاري CER  و در گروه مورد مطالعه تحت عنوان اختصاري (EER)خوانده ميشود (  Experiment Event Rate وControl Event Rate)

Number Needed to Treat

     (NNT)

تعداد كل بيماراني كه مي بايست تحت درمان قرار گيرند تا از يك مورد از عوارض ( مورد مطالعه ) پيشگيري شود كه عبارت است از NNT=1/ARR      

Patient Expected Event Rate

 (PEER)

 تخمين و بر آورد خطر وقوع يك بيماري ( يا عارضه ) مورد مطالعه براي يك بيمار

Positive Predictive Value

(PPV)

نسبت افراد واقعا بيمار در ميان كساني كه بوسيله روش ( يا آزمون )مورد مطالعه مثبت تشخيص داده شده اند

Negative Predictive Value  (NPV)

نسبت افراد اقعا سالم در ميان كساني كه بوسيله روش(يا آزمون)مورد مطالعه منفي تشخيص داده شده اند

Relative Risk

 (RR)

نسبت ميزان وقوع بيماري (يا موضوع مطالعه) در گروه گروه مورد مطالعه (EER) به همان ميزان در گروه كنترل (CER) كه به طور خلاصه عبارت است از: RR= EER/CER

Relative Risk Reduction

( RRR)

در صد خطر وقوع بيماري ( يا موضوع مطالعه) در ميان افرادي كه مواجهه با فاكتور ( خطر) مورد مطالعه داشته اند و بيماري آنها بعلت همان مواجهه اتفاق افتاده است كه به طور خلاصه عبارت است از:

  RRR= (CER – EER)/ CER. 100                                     

Odds Ratio (OR)

نسبت وجود مواجهه با فاكتور (خطر) در بيماران به همان مقدار در گروه كنترل. معمولا اين نسبت در مطالعات مورد شاهدي محاسبه شده (Relative Risk)  در مطالعات هم گروهي ميباشد

Sensitivity

نسبت بيماراني كه توسط روش ( يا آزمون) مورد مطالعه به عنوان موارد مثبت تشخيص داده شده اند. بعبارت ديگر حساسيت يك روش ( يا آزمون) عبارت است از قدرت تشخيص بيماري توسط آن روش( يا آزمون)

Specificity

نسبتي از افراد سالم كه توسط روش ( يا آزمون) مورد مطالعه بعنوان موارد منفي تشخيص داده شده اند. بعبارت ديگر اختصاصي بودن يك روش ( يا آزمون) عبارت است از قدرت تشخيص افراد سالم آن روش( يا آزمون)