يکشنبه 27 اسفند 1396 - 01 رجب 1439
جستجو :
  دکتر سکینه حاج ابراهیمی
New Page 1  


دکتر سکینه حاج ابراهیمی

 

 استاد  گروه ارولوژی

آدرس ایمیل:                                                                                            

ebrahimis@tbzmed.ac.ir 

 hajebrahimis@Gmail.com

        
                                     
CV 

 

 
CV